5.Kyu

 

ZURUECK

 

 

  Sasae Tsuri Komi Ashi
  Okuri Ashi Barai
  Hiza Guruma
  Harai Goshi