4.Kyu

 

ZURUECK

 

 

  Tsuri Komi Goshi
  Koshi Uchi Mata
  O Uchi Barai
  Tomoe Nage
  Ko Uchi Maki Komi