2.Kyu

 

ZURUECK

 

 

  Yoko Otoshi
  Utsuri Goshi
  Yoko Gake